Rocznik „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (KPC), wydawany przez Uniwersytet Łódzki w serii „Acta Universitatis Lodziensis”, ukazuje się od roku 1987 i jest najstarszym pismem, przedstawiającym problemy nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO). W latach 1987-2009 pismo było związane ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, ośrodkiem uniwersyteckim kształcącym - nieprzerwanie od 1952 roku - cudzoziemców z całego świata. Od 2010 roku Redakcja KPC mieści się w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej na Wydziale Filologicznym UŁ. Każdy tom „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” jest recenzowany. Tom z roku 1987, inicjujący serię, nazywamy tomem zerowym, ponieważ z rozmaitych powodów nie został on opatrzony numerem. W „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców” publikowali badacze problemów nauczania kultury polskiej i JPJO z kraju i zagranicy. Wielu z nich to naukowcy rozpoznawani dziś w całym środowisku glottodydaktyki polonistycznej. W kilku rocznikach pisma zostały opublikowane materiały z ważnych konferencji glottodydaktycznych, w innych monografie naukowe, których autorzy podjęli tematy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, a w kolejnych – zbiory artykułów.
          Od 2009 roku pismo jest dostępne także w wersji internetowej. Mamy nadzieję, że zamieszczone tu materiały ułatwią pracę badawczą naukowcom, doktorantom i studentom oraz uchronią od zapomnienia ważną część dorobku glottodydaktyki polonistycznej. Na stronie, którą Państwo czytają, każdy tom jest przedstawiony w postaci szeregu skanów. Zasoby KPC przeznaczone są dla wykładowców języka polskiego i badaczy problemów nauczania kultury i JPJO, rozrzuconych po całym Świecie. Prezentacja treści KPC w formie zeskanowanych obrazów gwarantuje, że niezależnie od systemów operacyjnych zainstalowanych na komputerach tych osób, zobaczą one taką treść, jaką zawiera i prezentuje seria. Strony można kopiować jako pliki graficzne. Przedstawiają one: okładkę tomu, kartę tytułową, notę wydawniczą, wstęp zawierający omówienie zawartości tomu oraz spis treści. Dodatkowo zostaly zamieszczone streszczenia (w jezyku polskim i angielskim) monografii, które ukazaly sie w tomach nr 11, 13 i 15, jak tez artykulów, które zostaly opublikowane w tomie nr 18 i w tomach kolejnych. Na naszej stronie zamiescilismy pelne wersje tomów nr 17, 18 i 19 KPC.
          Począwszy od tomu 20/2013 czasopismo publikowane jest jednocześnie w wersji papierowej i online.
„Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” znajduje się od 2010 r. w części B wykazu czasopism punktowanych MNiSW; za artykuły opublikowane w latach 2010 i 2011 r. przyznawano 6 p., w latach 2012-14; 5 p., za prace publikowane w latach 2015 i 2016 przyznaje się po 8 p.

Czasopismo upowszechnia badania humanistyczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej – zamieszcza prace dotyczące różnorodnych zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, także w porównaniu z nauczaniem innym języków. Prace, które są publikowane w „Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców”, przedstawiają problemy nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy lingwistyki, pedagogiki, nauk o komunikacji, kulturoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, socjologii i in. Odbiorcami prac są specjaliści nauczający języka polskiego jako obcego/drugiego w kraju i za granicą oraz badacze zainteresowani problematyką glottodydaktyczną.


Pełne wersje tomów KPC są dostępne na:

http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1350
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-ksztalcenie-polonistyczne-cudzoziemcow/

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres kpc.uni.lodz.pl@wp.pl


ISSN/eISSN:
ISSN: 0860-6587
e-ISSNe: 2449-6839
DOI: 11089/1350

Punktacja MNiSW:
od 2015 r – Lista B MNiSW - 8 p.

Bazy referencyjne, w których indeksowane jest pismo:
Repozytorium Cyfrowe UŁ
EBSCO, BazHum, CEEOL, CEJSH, Index Copernicus, ProQuest, ERIH PLUS, PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Redakcja Naukowa czasopisma Acta Universitatis Lodziensis „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (KPC) / „Studies in the Teaching Polish to Foreigners”)
dr Michalina Biernacka (Wydział Filologiczny UŁ),
dr Iwona Dembowska-Wosik (Wydział Filologiczny UŁ).
dr hab. Beata Grochala (Wydział Filologiczny UŁ – redaktor językowy),
dr Magdalena Karasek (Wydział Filologiczny UŁ).
prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Wydział Filologiczny UŁ),
dr hab. Edyta Pałuszyńska (Wydział Filologiczny UŁ),
dr Grzegorz Rudziński (Wydział Filologiczny UŁ – redaktor tematyczny).
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka (Wydział Filologiczny UŁ - red. naczelna).

Rada Programowa „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców”
doc. dr Andriej Babanow (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu) , dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Niemcy) , prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski) , prof. dr Katarzyna Dziwirek (University of Washington, Seattle, USA) , dr hab. Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski) , prof. dr Constantin Geambaşu (Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia) , dr hab. Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński) , doc. dr Nikolaj Jež (Uniwersytet w Lublanie, Słowenia) , dr Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski) , dr hab. László Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Debreczyński, Węgry) , prof. dr Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina) , dr Mirosława Magajewska (Uniwersytet Łódzki) , dr hab., prof. UŁ Jan Majer (Uniwersytet Łódzki) , prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński) , prof. dr hab.Marta Pančíková (Uniwersytet Ostrawski, Czechy) , dr hab. Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński) , dr hab. Wiesław Tomasz Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński) , dr Anna Trębska-Kerntopf (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) , prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski).
Lista recenzentów      Instrukcje dla Autorów      Zasady recenzowania prac      Zasady edycji artykułów oraz recenzji      Oświadczenie autora     

Adres Redakcji:  Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173 , tel. +48 42 664-52-48, e-mail: glotto@uni.lodz.pl

Webmaster: Michalina Biernacka    Strona aktualizowana 2015 03 26